Found: 1 Days
  • Chia sẻ tình thân ... Kết nối tình người

    "Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng” Tất cả chúng ta đều biết rằng tuổi trẻ chính là những mầm măng, là tương lai của cả một đất nước. Các em cần được hưởng các phúc lợi xã hội, cần được vui chơi và nhất là cần được học tập để phát triển về nhiều mặt nhằm trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Đó là điều mà mỗi...more »

    Hải Hồ - Quảng Nam, Việt Nam