Found: 1 Days
  • Thèm gọi "Má ơi"

    Nghĩ về má, những ký ức trong con bỗng ùa về Má rất thích ăn canh khổ qua, má thích canh khổ qua con nấu. Lần nào về quê con cũng muốn nấu một bữa cơm có canh khổ qua cho má. Má biểu: con nấu ăn vừa miệng. Lần này, con về chưa nấu được bát canh khổ qua. Con lại đi trong lúc má đang bận với những vòng hoa đặt hàng gấp, con nghe lòng se sắt. Những bữa cơm tươm tất và nhà cửa gọn gàng... khiến...more »

    Nguyenngotngao - Sài Gòn, Việt Nam