Found: 1 Days
  • Phụ nữ kết hôn lãi mỗi đứa con

    “Đàn ông kết hôn, chỉ có thêm chứ không mất! Họ được còn cả ba mẹ gia đình, lại có thêm người vợ chăm lo phụ cho gia đình, sinh con đẻ cái cho mình, cùng mình phát triển sự nghiệp... Phụ nữ cũng được sinh ra từ nỗi đau và máu của mẹ, cũng được nuôi dạy ăn học ngang mọi người, kết hôn rồi coi như mất gia đình, rời xa cha mẹ xóm làng. Ba mẹ ốm đau không thể chăm sóc, có điều...more »

    Cao Mai Quỳnh Trang - Đà Nẵng, Việt Nam