Found: 1 Days
  • Tư duy

    Một cuộc sống nhàm chán có thể giết chết ai đó lập tức hoặc từ từ. Nó, sự nhàm chán, khởi nguyên từ một tâm hồn khô héo như xa mạc và được hoàn cảnh tù túng, đơn điệu đào luyện thành kẻ chịu đựng được mọi nỗi buồn mà không biết tại sao. Một kẻ không hoàn toàn là người. Con người là tổng hòa của các mặt đối lập. Là vừa đẹp vừa xấu, vừa thiện vừa ác, vừa cao thượng...more »

    Hạ Thương - Đà Nẵng, Việt Nam