Found: 1 Days
  • Bạn đã bao giờ

    Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn? Bạn đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn : nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói; hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói ?! Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những...more »

    Katy - Việt Nam